สำนักงานบัญชี เชียงใหม่ สำนักงานบัญชีเชียงใหม่ รับทำบัญชี ปรึกาาทำบัญชี ในจังหวัดเชียงใหม่
Northern Adviser - Improving Your Business Profit.
 
     
Northern Adviser

499/164 M.4 Sansai-noi,
Sansai Chiang Mai 50210

Tel : 081 960 0093
Fax : 053 490841

e-mail : info@NorthernAdviser.com 
No. Date Description Presentation Images
1
19 Feb 2010

" เทคนิคการตรวจสอบภายใน "
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคงล้านนา ภาคพายัพ

2
9 Mar 2010
" เคล็ดลับการทำธุรกิจออนไลน์ และ
การทำบัญชีเพื่อการบริหาร "
Barter Card Chiang Mai
DoiKham Resort

3
14 -15 Oct 2010
"การบัญชีเบื้องต้นสำหรับธุรกิจซอฟต์แวร์ "
ศูนย์บ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการซอฟแวร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4
13 July 2011

"วินิจฉัยธุรกิจ ด้วยเทคนิคทางการเงิน และใช้ SWOT พิชิตการตลาด "
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1
สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาภาคเหนือ

         
         
   
   
Copyright (c) 2009, Northern Adviser. All Right Reserved. Sitemap.

Northern Adviserchiang mai auditor accounting บัญชี ตรวจสอบ ระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบ วางระบบ โปรแกรมบัญชี วางแผนภาษี northern audit chiang mai auditor accounting บัญชี ตรวจสอบ ระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบ วางระบบ โปรแกรมบัญชี วางแผนภาษี northern audit chiang mai auditor accounting บัญชี ตรวจสอบ ระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบ วางระบบ โปรแกรมบัญชี วางแผนภาษี northern audit chiang mai auditor accounting บัญชี ตรวจสอบ ระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบ วางระบบ โปรแกรมบัญชี วางแผนภาษี