ตัวอย่างรายงาน ข้อมูลประจำเดือน

1. Business Status - แสดงสถานะโดยรวมของกิจการ ด้านรายได้ - ต้นทุน - ค่าใช้จ่าย - ผลกำไร

2. Business Status - รายงานแยกรายละเอียดลูกหนี้ - เจ้าหนี้ - จำนวนวันที่ค้างชำระ

3. Business Status - รายงานด้านยอดขาย แยกตามรายชื่อลูกค้า / สินค้า